O PONS fondaciji

Fondacija „PONS“ je nedobitna organizacija osnovana na neodređeno vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih Statutom Fondacije, u oblasti unapređenja ljudskih prava osoba sa invaliditetom, socijalne i zdravstvene zaštite i pružanja podrške svakoj vrsti indivualnog i udruženog delovanja osoba sa invaliditetom koje ima za cilj  poboljšanje uslova života osoba sa invaliditetom i njihovo potpuno ostvarivanje u svim oblastima kojima se bave.

Naša misija

Ciljevi Fondacije “PONS” sadržani su u akronimu izvedenom iz imena fondacije.

Ponosni – Fondacija teži da svojim delovanjem stvori uslove da se osobe sa invaliditetom ne stide svog invaliditeta već da budu ponosne na to što jesu. Ovaj cilj planiramo da ostvarimo aktivnostima koje će biti usmerene na smanjenje socijalne distance i diskriminacije prema osobama sa invaliditetom.

Odgovorni – Fondacija će svojim delovanjem raditi na stvaranju uslova da osobe sa invaliditetom pokažu da su ravnopravni i odgovorni članovi društva.

Nesakriveni – Pod ovim terminom podrazumevamo ostvarivanje cilja da osobe sa invaliditetom ne budu od strane svoje porodice i ukućana, sakrivene od javnosti i okruženja u kojem žive.

Samostalni – Saradnjom sa svim relevantnim činiocima u društvu u stvaranju uslova za funkicionisanje svih vrsta  sistemske podrške samostalnom životu osoba sa invaliditetom, radićemo na tome da osobe sa invalditetom budu u mogućnosti da ostvare pravo na samostalni život i samostalno donošenje odluka koje se njih tiču.