Project Description

Fondacija PONS planira da sprovede obuku za javni nastup aktivistkinja i aktivista pet niških udruženja koja se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom.

Motiv za realizaciju ovog projekta našli smo u sve lošijim uslovima za kretanje gradom ljudi koji su korisnici invalidskih kolica ili se otežano kreću. U poslednjih nekoliko godina lokalne vlasti i institucije nadležne za uređenje ili izgradnju grada, napustile su princip saradnje sa udruženjima osoba sa invaliditetom u pogledu poštovanja standarda pristupačnosti sadržan u Zakonu o izgradnji i Pravilniku koji je sastavni deo tog Zakona. Ispostavilo se da nadležne institucije Grada Niša ne poštuju važeći Zakon o izgradnji tako da se pri rekonstrukciji ulica ne postavljaju rampe ili one budu urađene mimo standarda koje propisuje pomenuti ili se pri izgradnji ili uređenju zgrada takođe ne poštiuje Zakon. Osim toga, postoji još niz grešaka koje su kretanje gradom učinile težim nego što je to bilo do kraja 2011. godine.

Takav odnos prema problemu pristupačnosti, uzeo je maha i mi smo rešeni da stvorimo uslove za rešavanje ovog problema. Kao osnovni razlog nastanku tih problema osim nestručnosti gradskih institucija, kao činjenicu imamo i to što aktivnosti udruženja nisu dovoljno vidljiva ili ih uopšte nema kao faktor uticaja na donosioce odluka u oblasti  poštovanja prava osoba sa invaliditetom. U razgovorima sa predstavnicima i predstavnicama udruženja došli smo do zaključka da oni nemaju dovoljno ljudi koji bi se bavili kreiranjem uspešnih javnih nastupa i kampanja ili nisu dovoljno edukovani za kreiranje medijskih sadržaja kojim bi predstavili svoja udruženja i probleme sa kojima se članstvo suočava.

Bez učešća udruženja osoba sa invaliditetom u javnosti, uključujući i medije, problemi koje smo naveli će ostati bez rešenja. Na osnovu svega navedenog do čega smo došli analizom postojećeg stanja u gradu i udruženjima, odlučili da predstavnicima/cama udruženja osoba sa invaliditetom ponudimo set obuka koje bi ojačale njihove kapacitete za zastupnički rad na poboljšanju uslova života osoba sa invaliditetom. Stečena znanja sa obuke, imaće prilike da pokažu kreiranje, svih osnovnih medijskih sadržaja u drugom delu implementacije projekta.