Project Description

Projekat pod nazivom MI ZAJEDNO MOŽEMO SVE, rezultat je osnovne zamisli koja je nastala na početku planiranja o osnivanju Fondacije PONS. Osnovni cilj osnivanja Fondacije PONS jeste podrška izgradnji i jačanju kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom i drugih udruženja građana koja se bave pravima osoba sa invaliditetom na području Regiona Južna i Istočna Srbija kao delova naše države koji su u svemu zaostali pa tako i u poštovanju i ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom.

 

U mnogim od 46 Opština koje imamo cilj da obiđemo i utvrdimo postojeće stanje na temu poštovanja osnovnih prava osoba sa invaliditetom i postojećih resursa za zastupnički rad udruženja građana na temu poboljšanja uslova života osoba sa invaliditetom, nema ni jednog ili ima nekoliko udruženja osoba sa invaliditetom koja rade u nedovoljno dobrim uslovima za ispunjenje zadataka zbog kojih su osnovana.

 

Nepoštovanje osnovnih prava koja propisuju zakoni, počev od neophodnosti da naseljena mesta i javne zgrade u njima budu arhitektonski pristupačni, pokazuju da negde postoji zastoj u procesu rešavanja osnovnih problema osoba sa invaliditetom. U opštinama u kojima postoje udruženja očito je reč o nedovoljno dobrim uslovima i nedostatku kapaciteta za efikasno rešavanje problema na šta će odgovor dati implementacija ovog projekta. U opštinama u kojima ne postoji ni jedno udruženje osoba sa invaliditetom ili postoje neka neaktivna, situacija je mnogo jasnija i tu potpunu odgovornost snose lokalne vlasti i Centri za socijalni rad koji ne prepoznaju temu prava osoba sa invaliditetom, a samim tim i svoje meštane sa invaldiitetom kao populaciju sa kojom treba raditi.

 

Osnovni problem sa čijim rešavanjem želimo početi ovim projektom jesu izuzetno loši uslovi života osoba sa invaliditetom koji se ogledaju u nemogućnosti samostalnog kretanja svojim naseljenim mestom zbog arhitektonskih barijera, korišćenja javnog prevoza pošto niskopodnih autobusa uglavnom nema ili ih ima vrlo malo, korišćenja usluga i sadržaja javnih zgrada koje su uglavnom potpuno nepristupačne do ostvarivanja osnovnih prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite. Svi ovi problemi su posledica nepostojanja ili nedovoljno kvalitetnog udruženog delovanja osoba sa invladitetom kao jedne interesne zajednice koja bi radila na rešavanju svih problema osoba sa invaliditetom.